Oudercommunicatie

Wij communiceren open en transparant met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek daarover te voeren. Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal vaste contactmomenten:
  • Informatieavond: iedere klas houdt aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsbijeenkomst voor alle bij de groep betrokken ouders. Tijdens de presentatie door de leerkracht(en) wordt u o.a. geïnformeerd over de manier van werken, de afspraken die gelden en vooruit gekeken op het schooljaar. Ouders zijn dan ook in de gelegenheid hun vragen te stellen.
  • Inloopmomenten: op deze momenten kunnen ouders komen kijken naar de afsluiting van de thema's. Uw kind laat dan de resultaten van het onderzoekend leren zien en tevens bent u van harte uitgenodigd om ook de andere groepen te bezoeken.
  • Gesprekken met ouders: drie maal per jaar is er gelegenheid om met de groepsleerkracht een gesprek te hebben over het kind. De bedoeling van de gesprekken is om wederzijds meer informatie te verschaffen over de ontwikkeling van het kind. Vanaf groep 6 mag het kind hier zelf ook bij aanwezig zijn. 
  • Rapporten: tweemaal per jaar krijgen de leerlingen van de groepen 2 t/m 8 een rapport mee naar huis. In februari en vlak voor de zomervakantie. Beide rapporten bevatten de resultaten van de reguliere vakgebieden en de CITO-scores per vakgebied.
  • Ouderavonden: samen met de ouderraad en de medezeggenschapsraad organiseren we jaarlijks een algemene ouderavond. Tijdens het eerste deel van deze avond legt de ouderraad financiële verantwoording af aan de ouders, het tweede deel staat in het teken van een onderwerp rond de onderwijskundige ontwikkeling van de school. Gastsprekers kunnen een inleiding verzorgen op een thema.
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • De nieuwsbrief via het ouderportaal eenmaal per maand over de nieuwe ontwikkelingen op school.
  • De Jaargids met alle informatie over ons onderwijsaanbod.

Leerlingen aan het woord

"We hebben een vrolijke en leerzame school."

"We doen onderzoekjes met verschillende thema's (wat ik niet altijd leuk vind, maar het is wel heel leerzaam). We werken met iPads en leer je omgaan met apparatuur.'