Leerlingen kennen

Rijke leeromgeving
Elke klas bestaat uit veel verschillende kinderen. Onze leerkrachten onderzoeken hoever het kind is in zijn ontwikkeling en bekijkt wat de mogelijkheden van het kind zijn om toe te werken naar een volgend niveau.  De leerkracht past de leeromgeving en leerstof aan op de ontwikkelmogelijkheden en belevingswereld van het kind en volgt vervolgens de ontwikkeling van het kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind.

De leerkrachten in de groepen 1/2  zorgen voor een rijke leeromgeving zodat de leerdoelen vanuit spel benadert kunnen worden. Jonge kinderen ontdekken de wereld vanuit spel. Als je wilt dat kinderen vragen gaan stellen, gaan ontdekken, willen leren, moet er genoeg te ervaren, te doen en te zien zijn! Een omgeving waar niet alleen materialen aanwezig zijn, maar ook beschikbaar om mee te werken, leren en experimenteren.

Leerlingondersteuning
In de klas krijgen de kinderen zoveel mogelijk 'ondersteuning op maat'. Via groepsplannen en/of individuele handelingsplannen worden leerlingen met specifieke hulpvragen begeleid. Soms worden daarvoor speciale materialen gebruikt of volgen leerlingen een aangepast leeraanbod.
Jaarlijks vindt tussen de leerkrachten onderling een gesprek plaats om informatie door te geven aan de leerkracht van het volgende leerjaar. Bovendien bespreekt de interne begeleider meerdere malen per jaar het functioneren van iedere leerling met de leerkracht(en). Drie keer per jaar worden kinderen die extra aandacht nodig hebben in de klas zorgvuldig besproken in een overleg van het Ondersteuningsteam.

Speciale begeleiding
Soms is de probleemstelling ingewikkeld en hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan met toestemming van de ouders een beroep doen op schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, schoolpsychologen, ambulante begeleiders van scholen voor speciaal basisonderwijs, enzovoort.

Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafde kinderen (IQ hoger dan 130) hebben niet alleen behoefte aan meer en moeilijkere opdrachten, ook hanteren ze andere denkstrategieën dan de meeste leerlingen. In de klas krijgen deze kinderen compacte lesstof waarmee ze in grotere stappen door het leeraanbod gaan. Soms slaan ze een klas over ('versnellen') of maken ze opdrachten in de klas die eigenlijk thuishoren in een hoger leerjaar.
Het kan zijn dat een kind speciale begeleiding nodig heeft in de Plusklas Waterland. In deze bovenschoolse plusklas bieden we kinderen nieuwe uitdagingen gericht op verbreden en verdiepen van hun ontwikkeling. Het onderwijsprogramma staat zoveel mogelijk los van het onderwijs dat de leerlingen op de moederschool krijgen. In de bovenschoolse plusklas is er bijvoorbeeld ruimte voor Spaans, filosofie en eigen onderzoek. Ook is er veel aandacht voor het leren leren. De kinderen krijgen een dagdeel per week onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht als vast onderdeel van het les(week)programma. 


 

Leerlingen aan het woord

"De manier van leren is fijn. Niet alles komt uit een stoffig boek."

"Het is een fijne school die goed met zijn tijd mee gaat. De meeste kinderen hebben wel vrienden, dus dat is heel gezellig."