Toelatingsbeleid

Oriëntatie en aanmelding
Wilt u geheel vrijblijvend de school een keer bezoeken, dan bent u van harte welkom. Na een afspraak ontvangt de directeur u graag voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school. U ontvangt aan het eind van het gesprek een uitgebreid informatiepakket met daarbij het aanmeldformulier.

Na inlevering van het formulier ontvangt u bij toelating een bevestiging van de inschrijving.

Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact met u op. U hoort in welke groep uw kind wordt geplaatst en in overleg met de leerkracht worden vier (dagdelen) wenmomenten afgesproken.

Wanneer uw kind op school komt ontvangt u de gegevens om voor uw kind een account aan te maken in het digitale ouderportaal zodat u alle informatie van school digitaal kunt ontvangen.
Wordt uw kind enkele weken voor de zomervakantie 4 jaar, dan overleggen we met u of plaatsing na de vakantie beter zou zijn.

Gaat uw kleuter eenmaal naar school, dan ontvangt u na ongeveer een maand een uitnodiging van de leerkracht voor een eerste gesprek. Samen neemt u door hoe de start is verlopen en bespreekt u relevante zaken rond de begeleiding van uw kind in de klas.

Toelatingscriteria
Om uw kind tot de school te kunnen toelaten, moet het aan een aantal voorwaarden
voldoen:
  • Uw kind moet minimaal 4 jaar oud zijn.
  • Uw kind dient zindelijk te zijn.
  • Uw kind mag qua gedrag de rust en veiligheid in een klas niet structureel in gevaar brengen.
  • Vraagt uw kind om een specifieke verzorging/begeleiding, dan moet de school daaraan wel kunnen voldoen.
  • Er dient in de groep voldoende ruimte (opnamecapaciteit) te zijn.
De directie toetst uw aanmelding aan deze voorwaarden. In beginsel laten we ieder kind toe. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal (basis)onderwijs hebben ontvangen. Verder hebben we ten aanzien van kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. Omtrent toelating beslist de directeur. Bij weigering wordt aan u schriftelijk verwoord welke argumenten hebben geleid tot de afwijzing. Tegen dit besluit kunt u in beroep gaan bij ons schoolbestuur.
 

Leerkrachten aan het woord

"In het team zitten veel talenten en we leren graag van en met elkaar."

"Het team werkt hard, is betrokken en gemotiveerd."