Medezeggenschapsraad


Omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad (MR). Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school.

Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Het bestuur hoeft het advies echter niet over te nemen.

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de raad. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Om de twee jaar zijn er verkiezingen.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. 
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De personeelsgeleding behartigt de belangen van kinderen en personeel, de oudergeleding die van kinderen en hun ouders/verzorgers.


Op dit moment hebben zitting in de MR:

Oudergeleding:
Melvin Broekaart
Marjolijn Kramer
Mirjam Hoveijn

Personeelsgeleding:
Martina van der Horst
Mariska Dobber
Kees de Wit

De MR vergadert dit schooljaar in principe op de volgende dagen:
Woensdag 26 september 2018
Dinsdag 13 november 2018
Woensdag 23 januari 2019
Dinsdag 5 maart 2019
Woensdag 8 mei 2019
Dinsdag 18 juni 2019
De vergaderingen starten om 19:30 uur.


‚Äč
De vastgestelde notulen van 23 januari 2019 zijn hier te lezen.
Het jaarplan van de MR is hier te lezen.