Ouderraad


Wat doet de ouderraad
De oudervereniging wil, dat het goed gaat met de school. De ouderraad vertegenwoordigt de groep ouders van de oudervereniging.
Daarom helpt de ouderraad het team van leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten en willen ouders meepraten over wat goed gaat op de school en wat beter kan.
De ouderraad praat met de directeur en met personeel over de activiteiten en wat er op de school gebeurt en overlegt daar onderling over. 
Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, de ouderhulp en de informatie aan de ouders. De ouderraad is niet bedoeld voor individuele klachten van ouders. 

 

Wat vindt de ouderraad belangrijk?
Om goed te kunnen werken moet de ouderraad weten wat er onder de ouders en de leerlingen leeft. Wij horen graag de goede dingen maar ook de minder goede dingen.
Wilt u iets met ons bespreken, neem dan contact met ons op.

Welke activiteiten helpen wij mee organiseren?
Het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, het afscheid van groep 8 en de laatste schooldag.


Hoe is de ouderraad samengesteld?
De ouderraad bestaat uit maximaal 7 leden. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De leden van de ouderraad zijn gekozen voor een termijn van 3 jaar. Na deze termijn kan men zich herkiesbaar stellen en kunnen nieuwe kandidaten zich aanmelden.
Bij meerdere aanmeldingen zal er gestemd worden tijdens de algemene ouderraadvergadering.

De leden zijn  Raymond Wortel, Karin van der Weijden, Patricia van Sambeek, Tamara de Reu, Nadia Mhedi en
Frank Alberding (penningmeester)


Hoe werkt de ouderraad?
De ouderraad vergadert 1 keer per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar en wij nodigen u graag uit om deze bij te wonen. De data worden vermeld in de nieuwsbrieven en op het basisschoolnet.

Verbinding met Centrale Medezeggenschapsraad (MR
Een afgevaardigde van de ouderraad vertegenwoordigt de ouderraad bij de vergaderingen van de MR en een afgevaardigde van de MR komt bij de vergaderingen van de ouderraad. Zo blijven we op de hoogte van elkaars activiteiten en kunnen we elkaar adviseren


De vereniging 
Met ingang van 9 april 2008 is de ouderraad een officiële vereniging geworden.
Na enkele jaren menen wij dat er het reglement van de oudervereniging bij alle leden bekend moet zijn om een aantal zaken helder te hebben. Deze kunt u hieronder lezen. Mocht u de acte van oprichting van de oudervereniging willen inzien kunt u dit doen in overleg met de voorzitter.

U kunt het reglement van de oudervereniging hier downloaden.

De algemene ouderraadvergadering
Aan het begin van elk schooljaar organiseert de ouderraad de algemene ouderraadvergadering. Hierin word een korte toelichting op de begroting en de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar gegeven. Tevens streven we ernaar om ieder jaar één bepaald onderwerp uitvoerig te bespreken en vragen we een gastspreker. Enkele onderwerpen van voorgaande jaren zijn: uitleg van de dit jaar gekozen methode m.b.t.sociaal emotioneel vorming, positief opvoeden, wat komt er kijken bij het realiseren van een brede school en cyber pesten


De ouderbijdrage
De organisatie van alle activiteiten gebeurt door werkgroepen, waarin leerkrachten en ouderraadsleden actief zijn. Om deze activiteiten te organiseren wordt aan de ouders van de leerlingen een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aan het begin van het schooljaar vragen wij u deze bijdrage te betalen. Mocht er een reden zijn waarom u de bijdrage niet wilt of kan betalen dan kunt u dit melden bij de penningmeester van de O.R. of de directeur van de school. Als er bij ons niets bekend is dan ontvangt u een herinnering. 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per leerling.
Kinderen die na 1 mei op school komen betalen geen ouderbijdrage.
Het schoolreisje wordt niet betaald van deze ouderbijdrage.

Hebt u nog vragen?
Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.. U kunt ons even aanspreken op school of via BasisOnline.