Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over iets dat er op school gebeurt of heeft plaatsgevonden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkrachtvan uw zoon of dochter. Samen kunt u dan een goede oplossing zoeken. Indien dit gesprek naar uw mening toch onbevredigend is verlopen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur.Als ook dat gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u met het bestuur van onze school gaan praten. Mocht u om wat voor reden dan ook niet met de leerkracht en / of de directeurvan de school of met het bestuur willen praten dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon voor alle ouders / verzorgers, leerlingen en personeel. Zij/hij zal met de klager bepalen op welke wijze de klacht het beste te behandelen is.


De klachtenregeling bestaande uit:
·         Klachtenregeling openbaar onderwijs;
·         Toelichting Klachtenregeling openbaar onderwijs;
·         Reglement voor de externe vertrouwenspersoon openbaar onderwijs;
·         Reglement van de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs ligt ter inzage in school.
           
Onze school is aangesloten bij:
Noordhollands Participatiefonds    
Postbus 338
12001 DH Haarlem
Vertrouwenspersoon: mevrouw H. de Jong

Het adres van de landelijke klachtencommissie:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 851913508 AD Utrecht

Voor school is de contactpersoon:
Martina van der Horst op maandag tot en met donderdag bereikbaar op het telefoonummer van de school: 020-4361817 of via E-mail: m.vanderhorst@vanrandwijkschool.nl