Missie / visie


 

Onderwijs voor jouw toekomst!

De school staat midden in een samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Onze school neemt actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs aan ieder kind te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien.
Onze leerkrachten zetten zich voor de volle 100% in voor de brede ontwikkeling van het kind.
De organisatie van de school biedt de leerkrachten en de kinderen ruimte om permanent aan hun ontwikkeling te werken.
Wij bieden onderwijs waarin talenten van alle leerlingen worden ontplooid. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van elk kind. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden en zijn vertaald naar ons onderwijsaanbod waarin verschillende vormen van leren en nieuwe media, ten volle worden benut.
Samenwerking met de ouders is daarbij een belangrijke factor. Onze leerkrachten halen alles uit een kind door een veilige en inspirerende omgeving te creëren en door intensief te communiceren en samen te werken met ouders waardoor thuis en school zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

KERNWAARDEN
Aansluitend op de kernwaarden van OPSPOOR heeft de Van Randwijkschool specifieke kernwaarden. Onze inspiratie is het verschil te maken door samen het beste onderwijs te bieden voor uw kind. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: Respect, rekening houden met verschillen/talenten en de voorbereiding op jouw toekomst.
 
RESPECT
Wij staan open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond. Iedereen binnen en buiten de organisatie: kind, medewerkers en andere betrokkenen weten zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. Iedereen is in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien we en ervaren we als een bron van inspiratie. Samen komen we verder.
 
WE HOUDEN REKENING MET VERSCHILLEN
Sommige kinderen vallen niet op, hebben aan een enkel woord genoeg, en andere kinderen hebben bij groepsgesprekken een grote inbreng, kunnen veel vaardigheden zelf ontdekken en ontwikkelen. Ook zijn er kinderen die moeite hebben om contact te zoeken met groepsgenoten, kijken met grote vragende ogen de leerkracht aan als er iets nieuws wordt uitgelegd, kunnen zich moeilijk concentreren bij activiteiten, hebben moeite om vaardigheden te automatiseren of hebben weinig zelfsturing
Wij houden rekening met die verschillen en willen het beste uit de kinderen halen. Wij werken opbrengstgericht en handelingsgericht. Naar aanleiding van de resultaten stellen wij de leerstof bij en betrekken de kinderen tijdens de lessen door het vaststellen van persoonlijke doelen.
Wij gaan daarbij uit van:
-  Kinderen die genoeg hebben aan de basisstof.
-  Kinderen die extra instructie nodig hebben.
-  Kinderen die meer kunnen.
-  Kinderen die een eigen leerlijn volgen.
 
ONDERWIJS VOOR JOUW TOEKOMST
We willen onze leerlingen een brede vorming bieden en ze goed voorbereiden op de wereld van morgen. Een voorbereiding op hun toekomst waarin technologie een zeer belangrijke rol speelt en waarin kinderen zich ontwikkelen tot individuen en een beroepskeuze maken die dan bij hen past.
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden.
Om zo goed mogelijk en vooruitstrevend de toekomst tegemoet te treden, heeft de H.M. van Randwijkschool zich drie jaar geleden aangesloten bij de internationaal organisatie NPDL (New Pedagogies for Deep learning). NPDL is een wereldwijd partnerschap onder leiding van Michael Fullan. Het partnerschap bestaat uit een samenwerking van 1000 scholen uit 10 verschillende landen.
Gezamenlijk ontwerpen we lessen die zorgen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs. Lessen die ruimte en mogelijkheden geven tot het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. ICT wordt hierbij ten dienste van de pedagogiek en didactiek ingezet om te ondersteunen, inspireren, differentiëren, innoveren, versnellen en gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.
Wat we in de toekomst willen zien zijn betrokken, actieve en nieuwsgierige leerlingen die onder begeleiding van de leerkracht hun leerproces vormgeven. Leerlingen die zich ontwikkelen in vaardigheden en tot ‘diep leren’ komen. Diep leren houdt in dat we de leerlingen uitdagen om alles grondig te onderzoeken, daar kritisch naar te kijken en te komen tot het bedenken van nieuwe dingen.